HAYPÁL Alapítvány

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3 

 

Kiegészítő melléklet

A 2013.évi beszámolóhoz

 

I. Általános rész

 

1, Az alapítvány főbb adatai

 

Neve: HAYPÁL Alapítvány
Címe: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
KSH száma: 18083732949956901
Adószáma: 18083732-1-41
Bírósági Ny. száma: 6388

 

Alapítvány képviselőjének neve: dr. Miklódy Márta

 

2. Az Alapítvány tevékenységi köre

 

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozatban megjelölt, a közhasznúsági fokozat alapján, a közhasznúsági törvényben által besorolt megvalósítható célok

Az Alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem végez

3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése:

 

- Beszámoló formája: Egyszerűsített Éves beszámoló
- Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
- Eredmény kimutatás formája: „A” típusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással)
- Mérlegkészítés napja: A tárgyévet követő március 26.

 

Társaságunk számviteli politikájának fő célja, a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvényben (a továbbiakban: Szvt.) meghatározott előírások alkalmazásának szabályozása a megbízható és valós kép kialakítása érdekében.

Az Alapítvány közhasznúsági jelentés készítésére kötelezett.

 

4, Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ft-ban)

 

Mérlegfőösszeg

873
Saját tőke 873
Mérleg szerinti eredmény   90

 

4,1 Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)

 

 

Hiv. Megnevezés Nyitó Részarány % Záró Részarány
A, Befektetett eszközök

0

0

B, Forgóeszközök

783

873

C, Aktív időbeli elhatárolások

0

0

Összesen:

783

873

 

 

Hiv. Megnevezés Nyitó Részarány % Záró Részarány
D, Saját tőke 783 873
E, Céltatralékok 0 0
F, Kötelezettségek 0 0
G, Passzív időbeli elhatárolások 0 0
Összesen: 783 873

 

A saját tőke december 31.-i záró  állománya a következő tőkeelemek eredménye:  ( ezer Ft)

 

Jegyzett tőke 700
Jegyzett, de még be nem fizetett -
Eredménytartalék   83
Mérleg szerinti eredmény   90

 

A kötelezettsége az Alapítványnak nincs.

Az Alapítvány a beszámolási időszak alatt kamatbevételt realizált, költségei között a bankköltség díja jelenik meg, valamint az alapítvány egyéb működési költségei.

4,2 A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók segítségével

 

X Kft

Bázis évre

 

Tárgy évre

 

 

2012.12.31

 

2013.12.31

Befektetett eszközök aránya  =

-

-

Befektetett eszközök x 100
Összes eszköz
Forgóeszközök aránya =

100

100

Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x 100
Összes eszköz
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =

1

1

Saját tőke
Mérleg főösszege
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját

17,62

10,30

tőkéhez viszonyítva =
Mérleg szerinti eredmény x 100
Saját tőke
Kötelezettségek aránya =

-

-

Kötelezettségek x 100
Mérleg főösszeg
Befektetett eszközök fedezete =

-

-

Saját tőke x 100
Befektetett eszközök
 

Likviditási mutató =    Forgóeszközök x 100           

78300

 

87300

 Rövid lejáratú kötelezettségek        Árbevétel arányos űzleti eredmény =

-

 

-

 Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x 100    Értékesítés nettó árbevétele        Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =

14,35

 

10,94

 Adózás előtti eredmény x 100    Összes árbevétel + összes bevétel        Eszköz arányos jövedelmezőség =

17,62

 

10,31

 Adózás előtti eredmény x100    Eszközök összesen

 

5. Érdekeltségi viszonyok

 

Alapítványunk feladatait a kuratórium tagjai, az egyházközség tagjai, és a diakóniai bizottság tagjai önkéntes felajánlás formájában látják el.

Az alapítvány tulajdonosi részesedést jelentő pénzügyi befektetésekkel nem rendelkezik.

 

II. Specifikus rész

 

1, Általános előírások, kiegészítések:

 

a.)    Alkalmazott értékelési eljárások: 

 

  1. a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra;
  2. a társaság bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént;
  3. az időbeli elhatárolások nem voltak
  4. kötelezettségek nincsenek;

 

b.)    A számviteli eljárásban bekövetkezett változások

 

Alapítványunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni:

-         az össze nem hasonlítható adat,

-         a tételátrendezések

 

2, Tételes előírások, kiegészítések:

 

1, Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

 

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik az alapítvány

 

2013-ben nincs olyan tétel ahol a kötelezettség ( kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.

 

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

 

2, Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

 

A társaság a beszámolási időszakban árbevételt termelő tevékenységet nem folytatott.

 

 

III. Tájékoztató rész

 

  1. A beszámolási időszakban munkavállalót nem foglalkoztatott.

 

  1. Az ügyvezető díjazásban nem részesült

 

  1. Társasági adóalapot módosító tételek:

Az alapítvány Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatott tett

 

IV. Mérlegen kívüli tételek

  1. Függő kötelezettségek nem terhelik a társaságot.
  2. Jövőbeni kötelezettségek sem terhelik a társaságot.

 

Budapest, 2014. március 26.

 

 

 

 

———————–