Alapítói határozat

 

 

 

Alulírottak, Illés Dávid vezető lelkipásztor és dr. Fekete Márton főgondnok, a Budai Református Egyházközség (székhelye 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.) alapító képviseletében eljárva, mint a Fővárosi Bíróság által 6388. sorszámon Pk.60.866/1996/4, 1996.11.18. végzéssel nyilvántartásba vett, 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. alatti székhelyű HAYPÁL Alapítvány alapítója az alábbi alapítói határozatot hozzuk.

1./ Rögzítjük annak tényét, hogy a kuratórium tagja, Dr. Merétey Katalin, 2040 Budaörs, Szüret utca 16. alatti lakos 2010. január 9-én elhalálozott.

2./ Rögzítjük továbbá, hogy az alapítvány alábbi kuratóriumi tagjai e tisztségükről írásban lemondtak:

-         Dr. Fridrik Lászlóné, 1111 Budapest, Budafoki út 10/B. alatti lakos,

-         Láng Judit, 1024, Budapest, Rózsahegyi út 3/a. 2. emelet 1. alatti lakos,

-         Kormos Sándor, 1022 Budapest, Tulipán utca 12. alatti lakos,

-         Debreczeniné Kósa Vilma, 1011 Budapest, Jégverem utca 8. alatti lakos,

-         Berzétei László, 1016 Budapest, Avar utca 10. alatti lakos

Nevezettek lemondását tudomásul vesszük.

Rögzítjük, hogy Dr. Miklódy Márta, 1016 Budapest, Tündérlaki mélyút 6. alatti lakos, mint az alapítvány képviselője tisztsége változatlanul fennáll.

3./ Rögzítjük annak tényét, hogy az alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő bizottság alábbi tagjai e tisztségükről írásban lemondtak:

-         Ress Lajos, 1011 Budapest, Székely utca 2-4. alatti lakos,

-         Dr. Gyenes Károly, 1024 Budapest, Nyúl utca 1. alatti lakos.

Gondos Attila, 1015 Budapest, Szabó Ilonka út 10. alatti lakos felügyelő bizottsági elnök tisztsége változatlanul fennáll.

4./ Tekintettel arra a tényre, hogy az alapítvány rendes működéséhez már nem szükséges 7 tagú kuratórium működése, ezért a kuratórium létszámát 3 főben határozzuk meg. Tekintettel a kuratórium tagjának elhalálozására és más kuratóriumi tagok, valamint az alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő bizottság tagjainak lemondására, szükséges e tisztségeket betölteni új tagok kijelölésével.

5./ Az alapítvány kuratóriumi tag tisztségére határozatlan időre, dr. Gyenes Károlyt, 1024 Budapest, Nyúl utca 1. alatti lakost és Braczkó Zsuzsannát, 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. alatti lakost bízzuk meg. Nevezettek e tisztség elvállalásáról és összeférhetetlenségükről külön, írásban nyilatkoznak. Dr. Miklódy Mártát a kuratórium elnökévé nevezzük ki, a kuratóriumi titkár tisztsége megszűnik.

6./ Az alapítvány pénzügyi ellenőrző, felügyelő bizottsági tag tisztségére Berzétei Lászlót, 1016 Budapest, Avar utca 10. alatti lakost és Szőllősy Gábort, 1024 Budapest Szilágyi Erzséber fasor 1.alatti lakost határozatlan időre megbízzuk. Nevezettek e tisztség elvállalásáról és összeférhetetlenségükről külön, írásban nyilatkoznak.

7./ Az alapítvány alapító okiratát e változásoknak megfelelően módosítjuk. Ennek keretében az alapító okirat 7./ pontja az alábbiakban módosul:

„Az alapító által kijelölt kuratóriumi tagok a következők:

1./ Dr. Miklódy Márta, 1016 Budapest, Tündérlaki mélyút 6. alatti lakos,

2./ dr. Gyenes Károly, 1024 Budapest, Nyúl utca 1. alatti lakos,

3./ Braczkó Zsuzsanna, 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. alatti lakos.

Az alapítvány képviselője: Dr. Miklódy Márta Mária

Az alapítvány nevében ő jogosult eljárni, jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni.

Az alapítvány bankszámlája felett Dr. Miklódy Márta, Dr. Gyenes Károly illetőleg Braczkó Zsuzsanna jogosultak rendelkezni oly módon, hogy a rendelkezési jog gyakorlása során bármelyik két személy együttesen jogosult eljárni.

A kuratórium elnöke: Dr. Miklódy Márta.

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon valamennyi kuratóriumi tag jelen van.”

Az alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezések az alábbiakban módosulnak:

„A felügyelő bizottság 3 főből áll. Elnöke: Gondos Attila, 1015 Budapest, Szabó Ilonka út 10. alatti lakos, tagjai: Berzétei László, 1016 Budapest, Avar utca 10. alatti lakost és Szőllősy Gábor, 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 1.sz. alatti lakos.”

8./ A fenti alapítói határozatot az alapító legfőbb döntéshozó szerve, a Budai Református Egyházközség presbitériuma jóváhagyta. E felhatalmazás alapján a nyilvántartást érintő adatok megváltoztatását az alapítók az alapítvány nyilvántartását vezető Fővárosi Törvényszéknél kezdeményezik.

A fenti alapítói határozatot a mai napon tanúk előtt aláírtuk.

 

                                                  Illés Dávid                         dr.Fekete Márton 

a Budai Református Egyházközség

alapító

képviseletében

Kelt: Budapesten, 2013 május 28. napján.